کمیته علمی همایش :

دکتر امیرحسین سرخابی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر مهدی رضوانی، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد خانی، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران


دکتر سلیم فرزانه، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمدرضا یوسفی روشن، مدرس مدعو دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر محمد ولی پور، استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران


تمامی حقوق این سایت متعلق به دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا می باشد.